หมวดหมู่ : กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : กลุ่มนโยบายและแผน
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 1482
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กลุ่มนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

https://drive.google.com/file/d/15iiw9rkHTai_NCueNjm8ltcZQX0wsFcg/view?usp=sharing

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/file/d/1saJEYcyfWaJgOEOEIlfqruFg4M6FKLWc/view?usp=sharing

ปีงบประมาณ 2563

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 - 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งาน/ภารกิจ : กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย  ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM) 
ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation)  การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management)  โดยมีกระบวนการวางแผน  การดำเนินการตามแผน การกำกับติดตามผลอย่างเป็นระบบ  ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจในความรับผิดชอบ ดังนี้

 บุคลากร จำนวน 6 คน

กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นายจารุวัฒน์ เสนลิ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

1. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้คำปรึกษา
3. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
4. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ
 

จารุวัฒน์
2.  
 
นางน้อย ไทยราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่ม คนที่ 1
1.งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
2.งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแ
3.งานเลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
5.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำแผนพัฒนาฯ
6.งานบริหายุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัด
3. นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่ม คนที่ 2
1.งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2.งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3.งานจัดสรรงบประมาณ
4.การบริหารงบประมาณ
5.ปฏิบัติหน้าที่แทนนายสมชัด สมประสงค์

ขวัญใจ

4. นางนพคุณ  ลายพหรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
นางน้อย  ไทยราช

 

1.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2.งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
    ตามนโยบายและกลยุทธ์
3.รายงานผลการตรวจราชการ
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นพคุณ
5 นางธชมล หมื่นอักษร เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
นางน้อย ไทยราช

1.งานประสานและให้บริการ
2.งานจัดประชุมภายในกลุ่ม
3.งานจัดการความรู้
4.งานสารบัญ (รับ ส่ง จัดเก็บ)
5.งานจัดทำแผนการจัดชั้นเรียน
6.งานออกหนังสือรับรองเป็นนิติบุคคล
7.งานจัดทำข่าว ประชาสัมพันธ์
8. การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
9. ขอเบิกและจัดทำทะเบียน การเบิกครุภัณฑ์
10.การดูแลความระเบียบเรียบร้อยในกลุ่ม

ธชมล
6. นายสมชัด สมประสงค์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์
1.งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2.งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3.งานจัดสรรงบประมาณ
4.การบริหารงบประมาณ
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมชัด

 

คลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มนโยบายและแผนรายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

40 เรื่อง
[ มือเก่า ]