หมวดหมู่ : กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : กลุ่มนโยบายและแผน
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 734
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กลุ่มนโยบายและแผน
ปีงบประมาณ 2563

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 - 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งาน/ภารกิจ : กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย  ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM) 
ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation)  การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management)  โดยมีกระบวนการวางแผน  การดำเนินการตามแผน การกำกับติดตามผลอย่างเป็นระบบ  ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจในความรับผิดชอบ ดังนี้

 บุคลากร จำนวน 6 คน

กลุ่มนโยบายและแผน
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ รับผิดชอบ ภารกิจ ภาพ
1. นายจารุวัฒน์ เสนลิ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

1. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้คำปรึกษา
3. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
4. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ
 

จารุวัฒน์
2.  
 
นางน้อย ไทยราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่ม คนที่ 1
1.งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
2.งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแ
3.งานเลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
5.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำแผนพัฒนาฯ
6.งานบริหายุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัด
3. นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่ม คนที่ 2
1.งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2.งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3.งานจัดสรรงบประมาณ
4.การบริหารงบประมาณ
5.ปฏิบัติหน้าที่แทนนายสมชัด สมประสงค์

ขวัญใจ

4. นางนพคุณ  ลายพหรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
นางน้อย  ไทยราช
และ นางวริษฐา  มุสิกะปาละ
 

1.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2.งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
    ตามนโยบายและกลยุทธ์
3.รายงานผลการตรวจราชการ
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นพคุณ
5 นางวริษฐา  มุสิกะปาละ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
นางภัทรพร  ผ่อนผัน
1.งานประสานและให้บริการ
2.งานจัดประชุมภายในกลุ่ม
3.งานจัดการความรู้
4.งานสารบัญ
5.จัดทำแผนการจัดชั้นเรียน
6.งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
วริษฐา
6. นายสมชัด สมประสงค์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์
1.งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2.งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
3.งานจัดสรรงบประมาณ
4.การบริหารงบประมาณ
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมชัด

 

คลิกติดตามเรื่องราวน่ารู้ของกลุ่มนโยบายและแผนรายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

30 เรื่อง
[ มือเก่า ]