ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯผอ.เขต
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯผอ.เขต
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผอ.สพท.
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นศ.4
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการราชการแทน ผอ.สพป.นศ.4
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯผอ.เขต
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯผอ.เขต
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯผอ.เขต
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการราชการแทน ผอ.สพป.นศ.4
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯผอ.เขต
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผอ.สพท.
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นศ.4
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯผอ.เขต
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูแลฝ่ายบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯผอ.เขต
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นศ.4
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : นิเทศหลักสูตร
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์