นโยบายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ภารกิจ บทบาทหน้าที่

ภารกิจ บทบาทหน้าที่อำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561

แนวคิด "กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การกำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบ"

 • 1.จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 • 2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
 • 3.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
 • 4.ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
 • 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 • ขอบข่ายภาระกิจ

 • 1.งานธุรการ
  1.1 งานสารบรรณ
  1.2 งานประสานและให้บริการ
  1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
  1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
 • 2.งานนโยบายและแผน
  2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
  2.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 3.งานวิเคราะห์งบประมาณ
  3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
  3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
  3.3 งานจัดสรรงบประมาณ
  3.4 งานบริหารงบประมาณ
 • 4. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
  4.1 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
  4.2 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
  4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 • (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งบุคคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน มีจำนวน 5 คน ดังนี้

 • ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
  อ่านเพิ่มเติม...

  นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ปฏิบัติหน้าที่ในงานวิเคราะห์งบประมาณ
  อ่านเพิ่มเติม...

  นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์

  นักวิเคราะห์นโยายและแผนชำนาญการ

  ปฏิบัติหน้าที่ในงานติดตามและประเมินผลรายงาน
  อ่านเพิ่มเติม...

  นางนพคุณ ลายพรหม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ปฏิบัติหน้าที่ในงานติดตามและงานวิเคราะห์งบประมาณ
  อ่านเพิ่มเติม...

  นางสาวสิริลักษณ์ จุทิ่น

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ
  อ่านเพิ่มเติม...

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน

  ทีมพัฒนา

  ทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้จัดทำเวปไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

  นายสพล ชุมทอง
  ผู้อำนวยการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
  นายอำนาจ สุทิน
  รองผู้อำนวยการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์
  ปฏิบัติหน้าที่
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  นางธชมล หมื่นอักษร
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

  1. ร้องเรียนทาง E-mail : lawoff001@pnst4.net

  2. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ กลุ่มกฎหมายและคดี URL : http://www.pnst4.go.th/law ใบแบบ Google Form ซึ่งมีแบบฟอร์มให้กรอก ดังนี้ 1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่อง 2) รายละเอียดเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.นศ.4

  3. ร้องเรียนโดยส่งหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

  4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 07 5522 903 ต่อ 104 หรือ

  5. ร้องเรียนทางโทรสาร 07 5522 903 ต่อ 4

  แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ขั้นตอนการร้องเรียน

  <

  คำถามที่พบบ่อย FAQ

  เกี่ยวกับกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

  • ฉันจะติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อย่างไร?

   สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรสำนักงาน 075-522-420 ต่อ 0

  • เวลาราชการ 8.30 น. ถึง 16.30 น. พักเที่ยงเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.

  • กลุ่มนโยบายและแผน

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

   เลขที่ :

   160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

   โทรกลุ่มนโยบายและแผน:

   075-522-420 ต่อ 0

   กำลังรับข้อมูล
   ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว