กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ยินดีต้อนรับ

เกี่ยวกับเรา

ภารกิจ บทบาทหน้าที่อำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561

แนวคิด "กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและ มาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การกำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบ"

 • 1.จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 • 2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
 • 3.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
 • 4.ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
 • 2. 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 • ขอบข่ายภาระกิจ

 • 1.งานธุรการ 1.1 งานสารบรรณ 1.2 งานประสานและให้บริการ 1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
 • 2.งานนโยบายและแผน 3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 3.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 3.งานวิเคราะห์งบประมาณ 3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 3.3 งานจัดสรรงบประมาณ 3.4 งานบริหารงบประมาณ
 • 4. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล 4.1 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 4.2 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Learn More

Happy Clients

Projects

Years of experience

Awards

การบริหารงานงบประมาณภายใต้ นโยบายและจุดเน้น NEW PNST4 Model

จุดเน้นและตัวชี้วัดตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

 • จุดเน้นที่ 1 นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 1.1 นักเรียนมีค่าดัชนีมวลกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา และมีสุขภาพจิตดี ตัวชี้วัดที่ 1.2 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 1.3 นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ตัวชี้วัดที่ 1.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • จุดเน้นที่ 2 บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิด ชูเกียรติ ตัวชี้วัดที่ 2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตัวชี้วัดที่ 2.2 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดที่ 2.3 บุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.4 บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • จุดเน้นที่ 3 สถานศึกษาสะอาด สวยงาม และปลอดภัย ตัวชี้วัดที่ 3.1 สถานศึกษามีความสะอาด ตัวชี้วัดที่ 3.2 สถานศึกษามีความสวยงาม ตัวชี้วัดที่ 3.3 สถานศึกษามีความปลอดภัย ตัวชี้วัดที่ 3.4 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 • จุดเน้นที่ 4 หนึ่งสถานศึกษา หนึ่ง Best Practice ตัวชี้วัดที่ 4.1 สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตัวชี้วัดที่ 4.3 ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์กับนักเรียน บุคลากร สถานศึกษา และชุมชน ตัวชี้วัดที่ 4.4 มีการจัดทำรายงาน และมีการเผยแพร่หรือได้รับรางวัล
 • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate trideta storacalaperda mastiro dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งบุคคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน มีจำนวน 5 คน ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 2. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้คำปรึกษา 3. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ 4. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ

นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

1.งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแ 2.งานเลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 4.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำแผนพัฒนาฯ 5.งานบริหายุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัด 6.งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 7.งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 8.งานจัดสรรงบประมาณ 9.การบริหารงบประมาณ 10.ปฏิบัติหน้าที่แทนนายสมชัด สมประสงค์

นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์

นักวิเคราะห์นโยายและแผนชำนาญการ

1.งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 2.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3.รายงานผลการตรวจราชการ 4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5.ปฏิบัติหน้าที่แทนนางนพคุณ ลายพรหม

นางนพคุณ ลายพรหม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1.งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 2.งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 3.งานจัดสรรงบประมาณ 4.การบริหารงบประมาณ 5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายสมชัด ประสงค์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

1.งานประสานและให้บริการ 2.งานจัดประชุมภายในกลุ่ม 3.งานจัดการความรู้ 4.งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแ 5.งานจัดทำแผนการจัดชั้นเรียน 6.งานจัดทำข่าว ประชาสัมพันธ์ 7. การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ 8.การดูแลความระเบียบเรียบร้อยในกลุ่ม 9.ปฏิบัติหน้าที่แทนนางพิทยรัตน์ เพชรลอย

นางธชมล หมื่นอักษร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.งานประสานและให้บริการ 2.จัดทำหนังสือรับรอบอิเล็กทรอนิกส์ 3.งานจัดการความรู้ 4.งานสารบัญ (รับ ส่ง จัดเก็บ) 5.งานจัดทำแผนการจัดชั้นเรียน 6.งานออกหนังสือรับรองเป็นนิติบุคคล 7.งานจัดทำข่าว ประชาสัมพันธ์ 8. การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ 9. ขอเบิกครุภัณฑ์ 10.การดูแลความระเบียบเรียบร้อยในกลุ่ม 11.ปฏิบัติหน้าที่แทนนางธชมล หมื่นอักษร

นางสาวทิพยรัตน์ เพชรลอย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Sevices

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Lorem Ipsum

Voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi

Sed Perspiciatis

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

Magni Dolores

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

Nemo Enim

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis

Dele Cardo

Quis consequatur saepe eligendi voluptatem consequatur dolor consequuntur

Divera Don

Modi nostrum vel laborum. Porro fugit error sit minus sapiente sit aspernatur

Call To Action

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Call To Action

Portfolio

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

 • All
 • App
 • Card
 • Web

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web

Team

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางธชมล หมื่นอักษร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Pricing

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Free

$0 / month

 • Aida dere
 • Nec feugiat nisl
 • Nulla at volutpat dola
 • Pharetra massa
 • Massa ultricies mi

Developer

$29 / month

 • Aida dere
 • Nec feugiat nisl
 • Nulla at volutpat dola
 • Pharetra massa
 • Massa ultricies mi

ถามตอบ

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

 • Non consectetur a erat nam at lectus urna duis?

  Feugiat pretium nibh ipsum consequat. Tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet non curabitur gravida. Venenatis lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non.

 • Dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi. Id interdum velit laoreet id donec ultrices. Fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Mauris ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt dui.

 • Eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit. Rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Lectus urna duis convallis convallis tellus. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis

 • Molestie a iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo. Dignissim suspendisse in est ante in. Nunc vel risus commodo viverra maecenas accumsan. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est. Purus gravida quis blandit turpis cursus in.

 • Laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit amet justo. Mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc vel. Tincidunt eget nullam non nisi est sit amet. Turpis nunc eget lorem dolor sed. Ut venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque.

Contact

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Location:

กลุ่มนโยบายและแผน อาคาร 2 ชั้น 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 160/4 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Call:

075 522 298

Loading
Your message has been sent. Thank you!