นโยบาย เร่งด่วน สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

ภารกิจ บทบาทหน้าที่

ภารกิจ บทบาทหน้าที่อำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561

แนวคิด "กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การกำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบ"

 • 1.จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 • 2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
 • 3.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
 • 4.ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
 • 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 • ขอบข่ายภาระกิจ

 • 1.งานธุรการ
  1.1 งานสารบรรณ
  1.2 งานประสานและให้บริการ
  1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
  1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
 • 2.งานนโยบายและแผน
  2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
  2.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 3.งานวิเคราะห์งบประมาณ
  3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
  3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
  3.3 งานจัดสรรงบประมาณ
  3.4 งานบริหารงบประมาณ
 • 4. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
  4.1 งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
  4.2 งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
  4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การบริหารงานงบประมาณภายใต้ นโยบายและจุดเน้น NEW PNST4 Model

จุดเน้นและตัวชี้วัดตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

 • จุดเน้นที่ 1 นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 นักเรียนมีค่าดัชนีมวลกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยมีสมรรถภาพตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา และมีสุขภาพจิตดี
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • จุดเน้นที่ 2 บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิด ชูเกียรติ
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 บุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • จุดเน้นที่ 3 สถานศึกษาสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 สถานศึกษามีความสะอาด
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 สถานศึกษามีความสวยงาม
  ตัวชี้วัดที่ 3.3 สถานศึกษามีความปลอดภัย
  ตัวชี้วัดที่ 3.4 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 • จุดเน้นที่ 4 หนึ่งสถานศึกษา หนึ่ง Best Practice
  ตัวชี้วัดที่ 4.1 สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
  ตัวชี้วัดที่ 4.2 การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
  ตัวชี้วัดที่ 4.3 ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์กับนักเรียน บุคลากร สถานศึกษาและชุมชน
  ตัวชี้วัดที่ 4.4 มีการจัดทำรายงาน และมีการเผยแพร่หรือได้รับรางวัล

บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 • (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งบุคคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน มีจำนวน 5 คน ดังนี้

 • ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
  อ่านเพิ่มเติม...

  นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ปฏิบัติหน้าที่ในงานวิเคราะห์งบประมาณ
  อ่านเพิ่มเติม...

  นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์

  นักวิเคราะห์นโยายและแผนชำนาญการ

  ปฏิบัติหน้าที่ในงานติดตามและประเมินผลรายงาน
  อ่านเพิ่มเติม...

  นางนพคุณ ลายพรหม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ปฏิบัติหน้าที่ในงานติดตามและงานวิเคราะห์งบประมาณ
  อ่านเพิ่มเติม...

  นางสาวสิริลักษณ์ จุทิ่น

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ
  อ่านเพิ่มเติม...

  นางธชมล หมื่นอักษร

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน

  ทีมพัฒนา

  ทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้จัดทำเวปไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

  ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี
  ผู้อำนวยการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
  ดร.ศิราณี ศักรินพานิชกุล
  รองผู้อำนวยการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์
  ปฏิบัติหน้าที่
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  นางธชมล หมื่นอักษร
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  ร้องเรียนทุจริต

  หากท่านพบเห็นหรือมีเรื่องการทุจริตการให้บริการราชการในองค์กร ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ ที่ปุ่มร้องเรียนด้านล่าง

  ร้องเรียนทุจริต
  <

  คำถามที่พบบ่อย FAQ

  เกี่ยวกับกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

  • ฉันจะติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนได้อย่างไร?

   สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรสำนักงาน 075-522-420 ต่อ 0

  • เวลาราชการ 8.30 น. ถึง 16.30 น. พักเที่ยงเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.

  • กลุ่มนโยบายและแผน

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เลขที่ 160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

   เลขที่ :

   160/4 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

   โทรกลุ่มนโยบายและแผน:

   075-522-420 ต่อ 0

   กำลังรับข้อมูล
   ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว